Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Loek Autoparts B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes daaronder begrepen, en overeenkomsten tot levering en / of vervaardiging van producten en / of het verrichten van diensten, tenzij anders schriftelijk met ons is overeengekomen.

1.2

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmer geaccepteerd.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding

2.1

Al onze aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offertes of in prijscouranten of voorraad opgaven zijn gedaan, zijn slechts indicatief en niet bindend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop door ons het aanbod schriftelijk is aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

Artikel 3 – Levering

3.1

Opgegeven levertijden (en reparatieduur) zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.2

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt aflevering af magazijn plaats. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment, waarop de goederen het bedrijf van de leverancier verlaten, dan wel, anders dan bij levering uit voorraad van de leverancier, het moment waarop de goederen het bedrijf van de toeleverancier van de leverancier verlaten.

3.3

Het risico voor de producten gaat op de opdrachtgever over op het moment dat de producten ten behoeve van de opdrachtgever zijn afgezonderd en aan opdrachtgever is medegedeeld dat zij voor aflevering gereed staan.

3.4

Wij stellen alleen dan vervangen materialen of producten aan opdrachtgever ter beschikking indien opdrachtgever daarom nadrukkelijk bij het geven van de reparatie – opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze materialen of producten de eigendom van ons, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

3.5

De opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele

tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van leverancier dat de goederen ter beschikking van opdrachtgever staan.

Artikel 4 -Transport

4.1

De wijze van transport (waaronder mede verzending, verpakking e.d. worden begrepen) wordt, indien geen andere aanwijzing door de opdrachtgever aan de leverancier is verstrekt, door de leverancier bepaald, zonder dat de leverancier hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever worden slechts uitgevoerd, indien de opdrachtgever heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Het transport van de goederen geschiedt steeds, ook indien franco is overeengekomen, voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert, dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt, dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Voor de actuele bedragen en percentages zie verkoopvoorwaarden op www.loek-autoparts.nl.

Artikel 5 – Prijzen

5.1

Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, netto, exclusief BTW en zonder aftrek of korting.

5.2

De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af bedrijf. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk wenst dat levering elders plaatsvindt, komen de meerkosten voor zijn rekening.

5.3

Indien zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren zoals, maar niet beperkt tot, verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, grondstoffen of half – fabrikanten, lonen, onkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, valuta verhoudingen, (fabriek)prijzen van leveranciers, zijn wij gerechtigd in de deze prijs door te berekenen. Indien opdrachtgever op grond van het bovenstaande één en ander doorberekent in de prijs is opdrachtgever gerechtigd, middels een aangetekende brief binnen drie dagen na kennisgeving van de prijsverhoging, om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, één en ander op basis van de voor de prijsverhoging geldende prijzen.

Artikel 6 – Betaling

6.1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling á contant aan ons te geschieden of op een door de ons aan te wijzen bank- of girorekening direct bij levering van de producten of onmiddellijk na het verrichten van diensten, zonder dat verrekening of aftrek van enige korting is toegestaan.

6.2

Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke voorbetaling van het verontschuldigd bedrag te vorderen dan wel enige andere vorm van zekerheid te vorderen. Indien opdrachtgever aan onze vordering tot vooruitbetaling of het stellen van zekerheid niet voldoet, is het bepaalde in artikel 12 van deze overeenkomst van toepassing.

6.3

Indien sprake is van een koop op rekening, hetgeen uitsluitend kan geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming door ons, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.4

Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien de opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan ons een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens is opdrachtgever de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimaal 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1

De eigendom van alle door ons aan opdrachtgever verkochte producten blijft bij ons zolang opdrachtgever alle vorderingen van ons uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang opdrachtgever de vorderingen van ons wegens tekortschieten in de nakoming van zodanig verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

7.2

Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen verkrijgen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de producten wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering schuldig zal maken.

7.3

In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van de ons een bezitloos pandrecht voor te behouden ten behoeve van ons en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan opdrachtgever in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, uit welken hoofde dan ook.

7.4

Opdrachtgever is voorts verplicht totdat volledige betaling ter zake de geleverde producten heeft plaatsgevonden zich te verzekeren tegen brand, diefstal en aanspraken van derden. Opdrachtgever zal op eerste daartoe strekkend verzoek van ons bezitloos pandrecht voorbehouden en voor zover nodig te vestigen op zijn vorderingen, voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst, tot meerdere zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1

Onverminderd de garantiebepalingen, zoals opgenomen in artikel 9, sluiten wij uitdrukkelijk ieder verdergaande aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, onze werknemers en / of hulppersonen.

8.2

Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen wij hebben geleverd, welke waarde wordt vastgesteld aan de hand van de factuur die betrekking heeft op de levering, met dien verstande dat wij uitsluitend aansprakelijk zullen zijn voor het bedrag waarvoor wij maximaal verzekerd zijn.

Artikel 9 – Garantie

9.1

Op de door ons geleverde producten wordt uitsluitend garantie verleend voor zover op deze producten door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan ons een garantie wordt verleend en deze garantie jegens ons door de fabrikant c.q. leverancier wordt nagekomen.

9.2

Reparaties en / of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie van enig geldbedrag wordt slechts dan verleend ingeval sprake is van acceptatie van de garantie – aanspraak door de betreffende fabrikant c.q. leverancier en wel ten hoogste het bedrag, dat door de betreffende fabrikant c.q. leverancier aan ons wordt vergoed.

Artikel 10 – Ruilen / terugname van goederen

10.1

De door de firma Loek Autoparts b.v. verkochte goederen worden na het verstrijken van een termijn van 5 dagen na ontvangst van de goederen niet meer teruggenomen noch geruild. In alle omstandigheden kan een terugname van de goederen niet aanvaard worden indien er geen voorafgaande toestemming is van de firma Loek Autoparts b.v. Iedere aanvraag moet noodzakelijkerwijze vergezeld zijn van een beschrijvende staat waarbij melding gemaakt wordt van de aard en het nummer van het onderdeel, de nummers en de data van de er op betrekking hebbende facturen. Iedere aanspraak met betrekking tot een terugname waarvan de oorsprong niet ligt in een fout van de firma Loek Autoparts b.v. zal voorwerp zijn van een forfaitaire deelname in de transport- en administratiekosten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor de actuele bedragen en percentages zie verkoopvoorwaarden op www.loek-autoparts.nl.

Artikel 11 – Overmacht

11.1

Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

11.2

Indien wij door overmacht of door andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, ernstige storingen in het productieproces, oorlog – ook buiten Nederland -, oproer, epidemieën, transportmoeilijkheden, werkstaking en uitsluiting, hebben wij het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren ofwel indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1

Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichtingen uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of de aanvraag daartoe is gegaan, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd, indien hij tot liquidatie overgaat, indien beslag is gelegd op alle of op enige van zijn producten of bij stillegging van zijn bedrijf, dan hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen, ook als een beging van de uitvoering is gemaakt, op te schorten dan wel de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, zulke onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

13.1

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2

Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is (uitsluitend) de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bevoegd, één en ander onverminderd ons recht om voor de door de wet bevoegde rechtbank te kiezen.